METODEN

 

 

En workshop där man medverkar i exempelsituationer, går mer in i en roll än som sig själv, utan att bli personligt belastad.

 

Viktigt i vår workshop är att skapa förtroende deltagarna emellan och för oss som ledare. Vi undersöker problemsituationer men skyndar långsamt och gör mer utmanande övningar först dag två, när deltagarna är trygga nog att ge sig in i de ”case” vi tar oss an.

 

Hur reagerar vi som lyssnare? Blir vi besvärade i mötet med ”avvikare”? Vill vi, klarar vi, att vara välkomnande och inkluderande gentemot alla? Vad vinner vi i så fall med öppenhet? Eller är det viktigare att tydliggöra våra gränser och normer?

 

Tillit. Att kunna skämta och släppa lite på kontrollen. Lita på kollegors potential och inte döma dem omedelbart efter kommentarer eller icke-accepterat beteende? Kan vi ändra vår uppfattning om människor och deras signaler med tiden? Har relationen utvecklats, och i så fall hur?

 

SÅ HÄR JOBBAR VI

Men, det finns risker. Okända territorier, aktuella laddade samhällsfrågor. Kan vi samtala om flyktingar, skattesmitare, curlade ungdomar, trans- och cispersoner? Vågar vi prova olika perspektiv och är vi öppna för olikheter i kultur och kommunikation? Hur möjliggör vi konstruktiva samtal och väljer bort konflikträdsla? Finns det risk att personliga åsikter påverkar vår professionella identitet?

 

Det är naturligtvis möjligt diskutera sig fram till uppfattningar. Men för att få verklig erfarenhet och insikt krävs att man fått känna på alternativ i egenupplevd praktik.

 

Vi har satt samman övningar, fallstudier och diskussionspunkter. Samt iscensätter för verksamheten intressanta dilemman som beställare och deltagare anser viktiga.

STEG 1

 

Möte med beställaren för att få förståelse för förhållandet på den arbetsplats och hos de deltagargrupper som vi ska arbeta med.

 

STEG 4

 

 

Här kommer verkligheten - och utvärdering. Nya tankar och upplevelser som dyker upp på vägen. Nya samtal, perspektiv och utmaningar.

STEG 2

 

Ringar in framgångsfaktorer som redan är på plats och områden som är i behov av utveckling. Fokuserar på det beställaren prioriterar och som vi uppfattar att gruppen visar behov av och intresse för.

STEG 3

 

Tillsammans med deltagarna genomförs den interaktiva workshopen.

Utvecklingsområden;

 

 • Ansvar och delegering
 • Attityder, normer och värdegrund
 • Kompletterande olikheter
 • Policys
 • Bekräftande beteende
 • Lojalitet
 • Misstag
 • Professionell, personlig och privat
 • Skillnad i internt och externt bemötande
 • Kommunikation – när och hur
 • Dresscode
 • Kroppsspråk, dubbla budskap och undertext
 • Var och när ges konstruktiv feed-back?
 • Yngre och äldre medarbetare
 • Ledarskap, medarbetare och respekt

 

Under steg 2 söker vi i samråd med beställare identifiera utvecklingsområden. Några exempel på sådana ser ni i rutan här intill. En del av våra förslag ter sig nog självklara, andra kräver kanske att vi förklarar vad vi menar och hur vi avser att behandla frågan.